Missie en visie

Missie

Wij willen ieder mens waarderen en middels een respectvolle benadering kansen bieden om naar eigen wens en inzicht tot ontplooiing te komen.

Het MAC heeft tot doel aan inwoners van de gemeente Menterwolde die ondersteuning wensen of nodig hebben om beter te functioneren of te participeren, op een laagdrempelige wijze, passende dienstverlening te bieden.

Het MAC wil graag hun kwaliteiten versterken en hen ondersteunen bij zelfredzaamheid en activering naar werk, vrijwilligerswerk of activiteit. Dit doen we samen met vele vrijwilligers.

Het unieke van deze dienstverlening is dat het zich integraal uitstrekt over het gehele sociale domein van werk & inkomen én welzijn & zorg. Hiermee wordt een preventieve invalshoek gekozen. We denken daarbij aan de kwetsbare als ook aan de minder kwetsbare inwoners. Het MAC is van er voor iedereen!

Hoe doen wij dat?

Vrijwilligers werken voor en mét de deelnemers waardoor de kosten laag zijn en de activiteiten laagdrempelig zijn.

Verder doet het MAC dit door:

  • Meedoen mogelijk te maken voor iedereen, ‘iedereen telt mee’, investeren in algemene en preventieve voorzieningen.
  • Meer voor elkaar betekenen: ontwikkelen van burgerkracht en sociale omgeving
  • Denken in participatie resultaten: maatwerk in cliëntondersteuning en ondersteunings-arrangementen
  • Niemand valt tussen wal en schip: vangnet en ondersteuning voor de meest kwetsbare mensen
  • Het organiseren van scholing en educatie op diverse gebieden: o.a. het Taalhuis t.b.v. de Nederlandse Taal, communicatietechnieken of sollicitatievaardigheden bij het Werkcafé.
  • Een grondhouding te hanteren waar vanuit gewerkt wordt waarbij het MAC open staat voor een andere zienswijze, activerend werkt, creatief en verbindend denkt.
  • De mens als geheel te bezien en niet alleen vanuit logica maar ook vanuit intuïtie te kijken wat een mens beweegt en raakt.

Visie

Het MAC wil door middel van respectvolle activering deelnemers bewust maken van wat zij zelf kunnen en dat honoreren. Het MAC kijkt altijd naar de complete mens die binnenstapt. Er wordt geluisterd naar de vraag achter de vraag. Daarbij wordt gezocht naar een zoveel mogelijk passende oplossing door de eigen ontwikkeling te stimuleren. Daar waar nodig zal professionele hulp worden ingezet. De MAC methodiek werkt vanuit het standpunt dat iedere deelnemer empathie en respect verdient. Dit is de grondhouding die wordt gehanteerd. Door tevens vanuit die houding te empoweren wordt men weer zelfredzaam en betrokken bij de samenleving.